छोरीलाई गोलि लागेको ठाउँमा आउँदा आमा एसरी भक्कानो छोडेर रोइन

News

छोरीलाई गोलि लागेको ठाउँमा आउँदा आमा एसरी भक्कानो छोडेर रोइन

छोरीलाई गोलि लागेको ठाउँमा आउँदा आमा एसरी भक्कानो छोडेर रोइन

छोरीलाई गोलि लागेको ठाउँमा आउँदा आमा एसरी भक्कानो छोडेर रोइन

छोरीलाई गोलि लागेको ठाउँमा आउँदा आमा एसरी भक्कानो छोडेर रोइन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *