देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला मनमा अलिकती बच्चा प्रती मायाँ दयाँ छ भने Rip लेखी एक #शेयर गर्नुहोला।बाबुको आत्माले सधै शान्ति पाओस 😭

News

देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला मनमा अलिकती बच्चा प्रती मायाँ दयाँ छ भने Rip लेखी माथि #पेज लाइक गरी एक #शेयर गर्नुहोला।बाबुको आत्माले सधै शान्ति पाओस 😭

देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला मनमा अलिकती बच्चा प्रती मायाँ दयाँ छ भने Rip लेखी माथि #पेज लाइक गरी एक #शेयर गर्नुहोला।बाबुको आत्माले सधै शान्ति पाओस 😭

देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला मनमा अलिकती बच्चा प्रती मायाँ दयाँ छ भने Rip लेखी माथि #पेज लाइक गरी एक #शेयर गर्नुहोला।बाबुको आत्माले सधै शान्ति पाओस 😭

देखेर पनि नदेखे जस्तो नगर्नु होला मनमा अलिकती बच्चा प्रती मायाँ दयाँ छ भने Rip लेखी माथि #पेज लाइक गरी एक #शेयर गर्नुहोला।बाबुको आत्माले सधै शान्ति पाओस 😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *