हल्ला गरेको भन्दै सुर्खेतको एउटा स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले यसरी कुटेका छन् । 😥

News

हल्ला गरेको भन्दै सुर्खेतको एउटा स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले यसरी कुटेका छन् । 😥

हल्ला गरेको भन्दै सुर्खेतको एउटा स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले यसरी कुटेका छन् । 😥

हल्ला गरेको भन्दै सुर्खेतको एउटा स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले यसरी कुटेका छन् । 😥

हल्ला गरेको भन्दै सुर्खेतको एउटा स्कुलमा कक्षा ५ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले यसरी कुटेका छन् । 😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *