दुखद खबर समाजसेवि गिबिना मगरलाई कहिले निको नहुने रोग लागेको छ।

News

मैले जानकारी पाए अनुसार गिभिन बहिनीलाई निको नहुने रोग लागेको भने छ तर यो सत्य पनि नहोस्,उनकोअट्स्प नं फोन गर्दा अफ भन्छ! चाडैं भन्दा चाडैं निको होस्,मन बलियो गर्नु नआतिनु बहिनी! हाम्रो भेट हुन् बांकी छ!तिम्रो स्वाथ्यको प्रथाना धेरै गरेका छौं! अलि महिना आराम गरेर स्वाथ्यलाई मात्र ध्यान दिनु! सबैले स्वाथ्यलाभको कामना दिनुहोला।👏

मैले जानकारी पाए अनुसार गिभिन बहिनीलाई निको नहुने रोग लागेको भने छ तर यो सत्य पनि नहोस्,उनकोअट्स्प नं फोन गर्दा अफ भन्छ! चाडैं भन्दा चाडैं निको होस्,मन बलियो गर्नु नआतिनु बहिनी! हाम्रो भेट हुन् बांकी छ!तिम्रो स्वाथ्यको प्रथाना धेरै गरेका छौं! अलि महिना आराम गरेर स्वाथ्यलाई मात्र ध्यान दिनु! सबैले स्वाथ्यलाभको कामना दिनुहोला।👏

मैले जानकारी पाए अनुसार गिभिन बहिनीलाई निको नहुने रोग लागेको भने छ तर यो सत्य पनि नहोस्,उनकोअट्स्प नं फोन गर्दा अफ भन्छ! चाडैं भन्दा चाडैं निको होस्,मन बलियो गर्नु नआतिनु बहिनी! हाम्रो भेट हुन् बांकी छ!तिम्रो स्वाथ्यको प्रथाना धेरै गरेका छौं! अलि महिना आराम गरेर स्वाथ्यलाई मात्र ध्यान दिनु! सबैले स्वाथ्यलाभको कामना दिनुहोला।👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *